I december 2012 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över konsekvenserna av Straffprocessutredningen (SOU 2013:17). Staffprocessutredningen förslog bland annat att den som åtalas för brott, för vilket åklagare yrkar en strängare påföljd än böter, ska ha rätt till kostnadsfri rådgivning av advokat. Med anledning av detta presenteras flera förslag i konsekvensanalysen.

Utredaren föreslår att rådgivning ska lämnas av advokat. I de fall en offentlig försvarare som inte är advokat har förordnats för den tilltalade lämnar denne rådgivning inom ramen för försvararuppdraget. Utredaren föreslår vidare att rätten till kostnadsfri rättslig rådgivning ska vara begränsat till ett tillfälle per mål. Ersättningen ska, enligt förslaget, utgå från ett fast belopp som fastställs av Domstolsverket. Utredaren skriver vidare att det bör övervägas att införa en rätt till ersättning för tidsspillan och reskostnader i vissa särskilda situationer.

Ett annat förslag är att rådgivning som lämnas av en offentlig försvarare helt ska omfattas av försvararuppdraget och ersättas inom ramen för det. Särskild ersättning för rådgivning ska inte utgå. Om en offentlig försvarare har förordnats har den tilltalade inte rätt att vända sig till en annan advokat för kostnadsfri rådgivning. Tilltalad som missbrukar rådgivningsrätten, genom att till exempel vända sig till flera advokater för kostnadsfri rådgivning eller som uteblir från ett inbokat möte för rådgivning, ska enligt förslaget ersätta staten för sådan ersättning som betalas av allmänna medel till advokaten. Ersättningsskyldighet ska inte åläggas om det är uppenbart oskäligt.

Utredaren föreslår även att Domstolsverket och Sveriges advokatsamfund samverkar i frågor som rör tillgänglighet till advokater som kan lämna rådgivning. Advokatsamfundet bör, enligt förslaget, upprätta förteckningar över sådana advokater.

Läs hela departementspromemorian Brottsmålsprocessen – en konsekvensanalys: