Skatteverket har meddelat att det inte kommer att överklaga kammarrättens dom om förmånsbeskattning av anställdas aktieförvärv i revisionsfirman PWC. Därmed kommer domen i två mål från Kammarrätten i Stockholm den 22 december att stå sig.

– Jag har fått intrycket att Skatteverket också kommer att lägga ner sina revisioner mot andra partnerägda bolag, säger Ernst Forsberg, partner på PWC.

Delägare i PWC hade fått köpa de onoterade aktierna för 10 kronor per aktie. Skatteverket hade värderat aktierna utifrån bolagets avkastningsförmåga och beräknade förmånsvärdet till 35 000 kronor per aktie.

Men PWC invände att aktierna skulle värderas med hänsyn till de restriktioner och villkor som gäller för förvärv, ägande och avyttring av aktierna. En sådan värdering ger inte ett högre värde än 10 kr.

Kammarrätten anser att de restriktioner och skyldigheter som är förknippade med aktierna innebär att de saknar en betydande del av de karaktäristika som normalt kännetecknar en aktie, och att restriktionerna och skyldigheterna som också innebär en risk i avkastningen på investeringen bör beaktas när marknadsvärdet uppskattas. Enligt kammarrätten har Skatteverket inte visat att det belopp som verket har uppskattat kompenserar för risken.
Det finns en stor osäkerhet i det uppskattade marknadsvärde som Skatteverket har räknat fram. Därför har Skatteverket inte gjort sannolikt att marknadsvärdet överstiger 10 kronor per aktie, finner kammarrätten.

– Om man har förmånsbeskattning och utgår från någonting annat än marknadsvärde, blir det helt fel. Det finns ju en mängd andra förmåner, och de ska också marknadsvärderas.

Det blir en märklig ordning om man beskattas för någonting man inte har fått, säger Ernst Forsberg.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har kraftigt kritiserat Skatteverkets värderingsprinciper för aktieförvärven. Hon har förklarat att de innebär ett hot mot rekryteringen av nya delägare till alla partnerägda företag, att en förutsättning för aktieköpet är att man tillhör yrket och fullgör en högt kvalificerad arbetsinsats i företaget, och att nytillträdande delägare gör ett åtagande om en framtida kvalificerad arbetsinsats.

Enligt Anne Ramberg är utgången i målen av stor betydelse för advokatbyråerna, och undanröjer den osäkerhet som har rått vid antagande av nya delägare.

Ernst Forsberg bedömer att Skatteverket avstår från att överklaga därför att det rör sig om en ren bevisfråga, där Högsta förvaltningsdomstolen inte skulle meddela prövningstillstånd.

– Vi har gett uttryck för att partnermodellen är en mycket sympatisk företagsmodell. Som delägare får man del av vinst bara så länge man är verksam. Naken in – naken ut är en väldigt bra princip. Den som kommer in som ny delägare behöver inte köpa in sig på någon hög nivå. Är företaget bättre när man lämnar det, ett bättre företag lämnar man över till nästa generation, säger Ernst Forsberg.