Advokaten hade företrätt en klient som anklagades för att ha laddat ner barnpornografi på sin dator. Inför domstolsförhandlingen i oktober 2004 hävdade advokaten skriftligen att en sakkunnig som anlitats av åklagarsidan för att dekryptera datafiler kunde ha manipulerat filerna i syfte att få fram det reslutat som åklagaren eftersökte.

Experten anmälde advokaten, som bland annat dömdes till böter för förtal. Domen överklagades men fastställdes i högre instans i september 2007. En disciplindomstol för advokater konstaterade också att advokaten hade begått tjänstefel och gav honom därför en reprimand och dömde honom till böter.

Advokaten hävdade, med hänvisning till artikel 10 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, att de straffrättsliga och disciplinära sanktionerna mot honom var en kränkning av yttrandefriheten. Han gjorde också gällande att det förfarande som lett fram till sanktionerna inte var förenliga med artikel 6 i konventionen -  rätten till en rättvis rättegång.

Europadomstolen konstaterade att sanktionerna mot advokaten hade inskränkt hans yttrandefrihet. Domstolen ansåg samtidigt att sanktionerna var förenliga med tysk lagstiftning och att de hade påförts i ett legitimt syfte - att skydda en edsvuren sakkunnigs rykte och rättigheter. Domstolen ansåg inte att advokaten hade framfört någon objektiv kritik om hur experten hanterade hans klients fall. Uttalanden syftade i stället till att nedvärdera expertens arbete och få den information som han presenterade att framstå som oanvändbar. Europadomstolen ansåg att edsvurna experter, för att framgångsrikt kunna utföra sina uppgifter, måste kunna arbeta utan att bli störda på ett otillbörligt sätt.

Europadomstolen avvisade också advokatens klagomål med hänvisning till artikel 6. Domstolen ansåg inte att de argument som advokaten angav visade på att han inte hade fått en rättvis rättegång i Tyskland.

Europadomstolens beslut kan inte överklagas.

Läs hela Europadomstolens beslut: