I dag den 5 juni presenterar Bergwallkommissionen sin utredning. Utredaren Daniel Tarschys har tillsammans med fem experter haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, blev dömd för åtta mord. Uppdraget omfattar även advokaters och sakkunnigas agerande i samband med de aktuella processerna.

Bergwallkommissionen sammanfattar sitt resultat i en artikel på DN Debatt. Kommissionen har inte kunnat identifiera några avgörande systemfel, men menar att många misstag begicks under processerna.

Enligt Bergwallkommissionen finns det fyra huvudförklaringar till det som hände i fallet:

1. Bergwalls egna uppgifter.

2. Den särskilda hänsyn som framför allt under förundersökningarna togs till Bergwalls särart och beteende.

3. Den starka kontinuiteten i gruppen runt Sture Bergwall, som kan ha bidragit till att kritiska tankar inte kom fram i tillräcklig omfattning.

4. Att den kontradiktoriska principen, balansen mellan åtal och försvar, uteblev vid rättegångarna. Advokaterna förhöll sig relativt passiva i lojalitet med sin klient, medan åklagaren inte lade tillräcklig vikt vid bevisningens svagheter och tänkbara alternativa förlopp.

Kommissionen tror att mer uppmärksamhet behöver ägnas åt rättspsykiatrin och betonar vikten av objektivitetsprincipen i rättsväsendet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger till TT att hon tycker att kommissionens slutsatser är rimliga. Anne Ramberg konstaterar att en advokat har absolut lojalitetsplikt mot sin klient och inte har någon skyldighet att ifrågasätta sin klients version. Hon tror att advokaterna i processerna mot Bergwall förleddes i likhet med alla andra.

Bergwallkommissionens artikel på DN Debatt

TT:s artikel i SvD med uttalanden av Anne Ramberg

Bergwallkommissionens betänkande, SOU 2015:52 (beräknas bli tillgängligt under eftermiddagen den 5 juni

Advokatsamfundet har utarbetat en promemoria som diskuterar lojalitetsplikten vid uppdrag för svaga eller utsatta klienter och som ger rekommendationer om hur advokaten bör agera.

Promemorian Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter