I lagrådsremissen ”En modernare rättegång II” föreslår regeringen att brottsoffer och andra förhörspersoner som har infunnit sig till en rättegång, i större utsträckning ska kunna lämna sina uppgifter vid det tillfället och inte behöva komma tillbaka till domstolen vid ett senare tillfälle. Ljud- och bildupptagningen ska sedan kunna användas vid den kommande huvudförhandlingen. Enligt förslaget ska domstolen också kunna återanvända förhören om rättegången måste tas om i samma instans. Sveriges advokatsamfund skriver i sitt remissvar att en möjlighet att ta upp bevisning utom huvudförhandling måste villkoras av samtycke från den som uteblivit eller dennes ombud. Advokatsamfundet anser också att det i princip bör vara uteslutet med bevisupptagning i den tilltalades utevaro om han eller hon inte har någon försvarare.

Regeringen föreslår även att hovrätterna i större utsträckning ska kunna hänvisa till ljud- och bildupptagningar av förhör från tingsrätten. Syftet är att förenkla planeringen och utsättningen av förhandlingar i omfattande mål och att minska antalet förhandlingsdagar. Sveriges advokatsamfund är en av de remissinstanser som är kritiskt till förslaget. Kritikerna menar att ökad hänvisning försvårar för allmänheten att följa och förstå huvudförhandlingarna i hovrätt och att denna påverkan på offentlighetsprincipen är betänklig.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Läs hela lagrådsremissen

Advokatsamfundets remissyttrande