Regeringen har lämnat ett förslag till Lagrådet om ändringar i processreglerna som styr handläggningen av tvistemål i allmänna domstolar.

Lagrådsremissen Ökad endomarbehörighet i tvistemål innehåller förslag som syftar till att effektivisera domstolsprocessen.

Regeringen föreslår att tingsrätten ska vara domför med en lagfaren domare vid huvudförhandling i tvistemål, om det är tillräckligt med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad. Förslaget innebär att parternas bestämmande inflytande över domförhetsfrågan tas bort. Men när det gäller familjemålen föreslår regeringen ingen förändring av reglerna om domförhet.

Huvudregeln i rättegångsbalken är att tingsrätten ska bestå av tre juristdomare vid huvudförhandling i tvistemål.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Sveriges advokatsamfund avstyrkte förslaget till nya regler i sitt remissyttrande över departementspromemorian. Advokatsamfundet befarade att förslaget kommer att försämra rättssäkerheten. Samfundet skrev att lagförslaget innebär att” rättssäkerheten offras på effektivitetens altare”, och konstaterade att förslaget inte syftar till att förbättra kvaliteten på dömandet, utan bara till att få snabbare avgöranden.

Enligt Advokatsamfundet är förslaget svårförenligt med strävan efter att tyngdpunkten för prövning av tvistemål ska ligga i tingsrätten. Det finns också en klar risk för att oerfarna domare i större utsträckning ensamma kommer att avgöra tvistemål, och det kan inte uteslutas att domar i högre grad kommer att överklagas och att eventuella effektivitetsvinster därmed uteblir, menade samfundet. När det gäller parternas bestämmande inflytande över domförhetsfrågan ansåg Advokatsamfundet att det är parterna som har bäst möjlighet att överblicka målets svårighetsgrad.

Lagrådsremissen Ökad endomarbehörighet i tvistemål