I departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25) föreslår Justitiedepartementet lagändringar med syfte att förstärka minoritetsskyddet i aktiebolagslagen.

Ett förslag i promemorian är att det ska bli lättare för minoriteten i ett aktiebolag att få misstänkta oegentligheter utredda av en utomstående särskild granskare. Enligt de regler som gäller i dag måste frågan tas upp på en bolagsstämma. Men enligt förslaget ska minoriteten kunna vända sig direkt till Bolagsverket för att få en särskild granskare utsedd. Den särskilde granskarens rätt till insyn i bolaget förstärks också, bland annat genom att granskningen utvidgas till att gälla också dotterbolag.

För att förebygga missbruk av minoritetsskyddsreglerna föreslår promemorian att en minoritet i ett privat aktiebolag som begär särskild granskning ska betala kostnaden för granskningen, om det visar sig att den var uppenbart obehövlig.

Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25)