Barnrättscentrum vid Stockholms universitet ordnade ett seminarium om artikel 12 i FN:s barnkonvention den 28 maj i Advokatsamfundets lokaler i Stockholm. Seminariet samlade ett 40-tal deltagare.

Lektor Aoife Daly från University of Liverpool talade under rubriken ”Feeling the weight – a different approach to CRC article 12 in proceedings determining children’s best interests”. Vid seminariet presenterade hon ett alternativt sätt att se på barnets rätt att höras enligt artikel 12 i barnkonventionen, vilken också var ämnet för hennes doktorsavhandling.

Aoife Daly
Aoife Daly

Aoife Daly analyserade hur barnets rätt att höras genomförs på nationell nivå och vilken vikt som läggs vid barnet åsikter. Hon förde fram argument för att artikel 12 bör omtolkas i ljuset av moderna uppfattningar om rättigheter och om barns utveckling. Hon föreslog att principen om barns bästa ska ersättas av en åsikts- och intresseprincip med en presumtion för att barnets åsikter ska styra besluten.

– Hur påverkas vårt beslutsfattande om vi vet vad barnet vill? Det är en fråga som inte har undersökts. Förlorarna är de yngsta barnen, och barn vilkas åsikter går emot den i samhället rådande uppfattningen om hur saker och ting ska vara, sade hon.

Exempelvis om barnets föräldrar är frånskilda och barnet inte vill besöka den ena föräldern är det särskilt svårt att avgöra vilken hänsyn som ska tas till barnets vilja, enligt Aoife Daly.

Läs mer i Advokaten!