Regeringen har beslutat att inhämta ett yttrande från Lagrådet över en ny lag om europeisk skyddsorder, kontaktförbud. Lagförslaget är ett led i att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern.

I lagrådsremissen föreslås att kontaktförbudsliknande skyddsåtgärder som har meddelats i ett EU-land ska erkännas och verkställas i en annan av EU:s medlemsstater, om den skyddsbehövande reser till den staten. Lagförslaget bidrar därmed till den fria rörligheten för skyddsbehövande genom att de kan röra sig fritt inom EU med bibehållet skydd. De skyddsåtgärder som kan ligga till grund för en europeisk skyddsorder ska vara av straffrättslig karaktär.

Den nya lagen och en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Läs hela lagrådsremissen: