I HQ-målet gör Svea hovrätt gör samma bedömning som Stockholms tingsrätt och ogillar svarandesidans yrkande om att HQ AB:s talan ska avvisas i den del den gäller HQ Banks skadeståndsanspråk som HQ AB har förvärvat från HQ Bank.. Därmed kan rättegången i den delen fortsätta i tingsrätten.

Svarandena har hävdat att bolagsstämman i HQ Bank inte har fattat beslut om att väcka skadeståndstalan, att processförutsättningarna i aktiebolagslagen därmed inte var uppfyllda och att talan därför ska avvisas. Men tingsrätten fann att bolagsstämman hade fattat beslut i behörig ordning och ogillade avvisningsyrkandet. Hovrätten kommer i sitt beslut fram till samma slutsats som tingsrätten.

Svea hovrätts beslut den 13 mars 2015 i mål nr Ö 1217-14