Den 19 november klubbande riksdagen igenom domstolsdatalagen, som regler hur domstolarna får behandla personuppgifter vid handläggning av mål och ärenden.

”Nuvarande regler från 2001 är inte anpassade till den tekniska förändring som skett och det behov av förstärkning av skyddet för den personliga integriteten som det medfört. Domstolarna hanterar allt mer information digitalt och den utvecklingen kommer att fortsätta. Det är därför positivt att domstolarna nu får en ny lagstiftning på området”, skriver Domstolsverket i ett pressmeddelande.

Syftet med den nya lagen är dels att ge ett gott skydd för den personliga integriteten i domstolarnas hantering av personuppgifter, dels ge möjligheter till en effektiv informationshantering.

Domstolsverket bedömer inte att allmänhetens och mediernas rätt att med stöd av offentlighetsprincipen begära ut uppgifter från domstolarna påverkas. Domstolarna kommer att kunna lämna ut allmänna handlingar via e-post som en service på samma sätt som i dag.