De som är intagna i fängelse har ofta för lite att göra, och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov. Det finns utrymme för Kriminalvården att förbättra sitt arbete. Det visar en studie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag den 16 november: Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter. En studie om intagnas sysselsättning.

Att intagna i anstalt har sysselsättning under dagarna kan minska risken för återfall i brott och göra tiden i anstalt mindre påfrestande.

Men de flesta intagna på svenska anstalter har inte sysselsättning så att det räcker för att fylla upp dagarna. Trots att de intagna har rätt till 30 timmars sysselsättning per vecka, har de ofta kortare arbetsscheman. Dessutom finns det inte tillräckligt med arbetsuppgifter för de schemalagda timmarna. De intagna kan till exempel få sitta och läsa, prata eller spela spel i lokalerna när uppgifterna är slut, enligt Brås rapport.

Sysselsättning i anstalt kan bestå av olika aktiviteter: arbetsdrift, behandlingsprogram, utbildning, städning av avdelningen eller olika fritidsaktiviteter. Den vanligaste sysselsättningen är arbetsdrift, där de intagna arbetar med enklare industriproduktion som montering och förpackning. Arbetet görs på uppdrag av företag. Men det blir allt svårare för Kriminalvården att få in uppdrag.  

De intagna själva efterfrågar främst möjligheten att gå en utbildning eller delta i ett behandlingsprogram. Utbudet har ökat, men efterfrågan är fortfarande större än tillgången. Många av de frigivna som ingick i Brås studie har positiva erfarenheter av sådan sysselsättning. Hälften av dem som har gått ett behandlingsprogram upplever att det har minskat deras risk för återfall. Likaså bedömer hälften av dem som har studerat att det har ökat deras chans att få arbete.  

Enligt lag ska de som är intagna i fängelse delta i sysselsättning under sin tid på anstalt. Sysselsättningen kan vara i form av arbete, utbildning, behandlingsprogram eller någon annan strukturerad verksamhet. Valet av sysselsättning ska i möjligaste mån grundas på de intagnas individuella behov.

Brås studie Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter. En studie om intagnas sysselsättning (Brå 2015:20)