Advokatsamfundet anser att konsekvenserna av Finansdepartementets förslag att införa amorteringskrav på bolån för enskilda och deras ekonomi måste beredas på ett betydligt mer genomgripande sätt än genom ytterligare en begränsad intern promemoria.

Samfundet ställer sig ytterst tveksamt till huruvida alla relevanta omständigheter och synpunkter har inhämtats och beaktats. ”Det förefaller som om Finansdepartementet har utgått från att bolånemarknaden i riket är helt homogen, den föreslagna regleringen förefaller inte göra någon skillnad på huruvida lånen hänför sig till fastigheter i tillväxtregioner eller i avfolkningsbygder”, skriver samfundet.

Vidare ifrågasätter samfundet om förslaget om amorteringskrav kan bidra till en bevarad eller till och med förstärkt bostadssegregation. ”Yngre personer liksom personer ur marginaliserade grupper, kan med de föreslagna reglerna få svårare att etablera sig på bostadsmarknaden för boendeägda bostäder”.

Finansdepartementets förslag att delegera rätten att meddela föreskrifter om amorteringskrav till Finansinspektionen avstyrks också. Samfundet ifrågasätter om det är lämpligt att reglera en för enskilda bolånetagare så ingripande fråga, som krav på amortering av bolån, på något annat sätt än genom lag.

 

Läs hela remissvaret: