I ett avgörande i dag den 3 november klargör Högsta domstolen att en offentlig försvarare som har fått ett förundersökningsprotokoll i elektronisk form har rätt till ersättning för utskrift av materialet.

Domstolarna sänder i allt högre grad förundersökningsprotokoll till offentliga försvarare i elektronisk form. Frågan har uppkommit om en försvarare har rätt att få ersättning för de kostnader som uppstår när materialet skrivs ut.

Enligt Högsta domstolens avgörande ger rättegångsbalken en offentlig försvarare rätt att få en kopia av förundersökningsprotokollet i pappersformat kostnadsfritt. Som en konsekvens av detta bör försvararen ha rätt till ersättning för utskrift av ett protokoll som har översänts i elektronisk form. Ersättningen ska bestämmas utifrån principerna i avgiftsförordningen. Det innebär att försvararen har rätt till ersättning för utskrifterna med 2 kronor per sida.

I det aktuella målet hade den offentlige försvararen fått förundersökningsprotokollet från tingsrätten med e-post. Han skrev ut ett exemplar till sig själv och ett till sin klient och begärde ersättning för utskrifterna med 2 kronor per sida. Tingsrätten och hovrätten avslog hans begäran. Enligt hovrätten hade försvararen i och för sig haft rätt att få en papperskopia av förundersökningsprotokollet utan kostnad. Men han hade inte rätt att få ersättning för utskrifterna eftersom han inte hade uttömt de möjligheterna att få en papperskopia kostnadsfritt hos polis, åklagare eller tingsrätt.

Högsta domstolen slår fast att bestämmelsen i 23 kap. 21 § rättegångsbalken innebär en rätt för misstänkta och deras försvarare att på begäran få en papperskopi av förundersökningsprotokollet, och konstaterar att det är rättssäkerhetsskäl som ligger bakom den rätten. HD konstaterar också att  en domstol, om en offentlig försvarare har förordnats, utan särskild begäran ska , lämna eller sända en papperskopia till försvararen.

Om en domstol har skickat förundersökningsprotokollet i elektronisk form bör den offentlige försvararen, som en konsekvens av rätten att kostnadsfritt få en kopia i pappersformat, ha rätt till ersättning för en utskrift av materialet. Det omfattar också rätt till ersättning för en utskrift till klienten, skriver HD.

Högsta domstolens beslut den 3 november 2015, mål nr Ö 3531-14