Några av de vanligaste orsakerna till att en revisor måste avböja ett granskningsuppdrag är enligt FAR otillräckliga och/eller diffusa kriterier som gör att revisorn inte kan utvärdera vad som är föremål för granskningen i enlighet med god revisorssed, oklarhet om huruvida uppdraget gäller ett yttrande om så kallad rimlig säkerhet eller begränsad säkerhet, format eller andra villkor för revisorns rapport som avviker från god revisionssed.

 

Läs FAR:s  information och sammanfattning av vilka standarder som utgör god revisionssed och som ska tillämpas av revisorer i Sverige.