Från och med den 1 november tillämpar Migrationsverket nya rutiner när det gäller förskott på ersättning till offentliga biträden i migrationsmål.

Det innebär att biträdena inte längre ska behöva ligga ute med stora belopp under lång tid, i väntan på att Migrationsverket ska fatta ett slutligt beslut i de ärenden där biträdena är förordnade.

Efter att Advokatsamfundet och enskilda advokater har vänt sig till Migrationsverket och påtalat det orimliga i att advokater ska ligga ute med stora belopp åt staten, har verket nu beslutat att ändra sin praxis för utbetalning av ersättning.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg välkomnar det nya beslutet.

Den nya standard för hantering av begäran om förskott på kostnadsräkning som Migrationsverket har fastställt innebär:

  • Förskott kan beviljas om ersättning inte kan antas bli fastställd inom sex månader och arbetet omfattar mer än åtta timmar.
  • Migrationsverket ska fatta beslut inom sju dagar efter det att en begäran om förskott på en kostnadsräkning kommit in.
  • Utbetalning av ersättning ska vara det offentliga biträdet tillhanda inom sju dagar efter beslut om bifall.
  • Migrationsverket kan som tidigare bevilja förskott för mindre belopp i de fall en mycket lång tid återstår till den slutliga prövningen.

Migrationsverkets beslut gäller från och med den 1 november 2015 och ska enligt uttalande från Migrationsverkets ledning i Västsverige tolkas generöst.

Migrationsverkets beslut om hantering av begäran om förskott