Advokatsamfundets styrelse har gjort ett vägledande uttalande om att en advokat som är offentligt biträde i ett asylärende inte bör medverka till att klienten genomgår medicinsk åldersbedömning, om inte synnerliga skäl föreligger.

En fråga har uppkommit om huruvida en advokat som är förordnad som offentligt biträde i ett ärende enligt utlänningslagen ska medverka till att klienten genomgår en medicinsk åldersbedömning. Frågan om en asylsökande är vuxen eller barn har stor betydelse vid prövningen av skyddsskälen och de övriga grunder för uppehållstillstånd som åberopas. Därför kan den asylsökandes ålder vara avgörande för rätten att beviljas uppehållstillstånd.

Den 3 september 2015 antog Migrationsverket en ny rättslig kommentar angående bedömning av ålder i asylärenden, där det framgår att Migrationsverket inte är skyldigt att erbjuda medicinska åldersundersökningar. I stället är Migrationsverket en skyldigt att informera den sökande om att han eller hon kan använda medicinsk åldersbedömning eller någon annan läkarbedömning som bevismedel för sin ålder. Det innebär att det ankommer på advokaten att inhämta sådan bevisning och göra utlägg för kostnaderna.

Socialstyrelsen har uttalat att det finns stora osäkerheter med medicinska åldersbedömningar, vilket kan leda till att barn nekas det skydd det har rätt till enligt nationell lagstiftning och internationella konventioner. Svenska barnläkarföreningen anser att radiologiska åldersundersökningar av asylsökande barn i övre tonåren är ovetenskapliga och har uppmanat sina medlemmar att inte göra sådana.

Advokatsamfundets styrelse konstaterar i sitt vägledande uttalande att resultatet av en medicinsk åldersbedömning är svårbedömbart och att det också kan tala till klientens nackdel. Mot denna bakgrund uttalar styrelsen att en advokat som förordnas som offentligt biträde i ett asylärende inte bör medverka till att klienten genomgår medicinsk åldersbedömning, om det inte föreligger synnerliga skäl.

Styrelsens vägledande uttalande om medicinska åldersbedömningar i asylärenden