I ett remissyttrande skriver samfundet att bristen i klarhet vad gäller definitionen av terrorism och vilka rekvisit som konstituerar terroristbrott är särskilt besvärande.

Advokatsamfundet anser även att lagstiftningen som syftar till att bekämpa terrorism framstår som oöverskådlig, snårig och många gånger tveksam utifrån ett legalitetsperspektiv. Lagstiftningen riskerar därför att bli ineffektiv och svårtillämpad, enligt samfundet.

Samfundet avstyrker bland annat den föreslagna lagförändringen om kriminalisering av finansiering av personer eller sammanslutningar av personer som grundar sig på rekommendationer från den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF).

”Förslaget innebär en synnerligen omfattande kriminalisering av transaktioner som, normalt sett, betraktas som helt naturliga och till och med vällovliga. Det handlar om allt från gåvor mellan anhöriga till bidrag till humanitära projekt”, skriver samfundet i remissyttrandet.

Läs hela remissyttrandet: