Högsta domstolen ska pröva frågan om nivån på ersättning för ombudskostnader i mål om företagsbot. Ska timkostnadsnormen för offentliga försvarare i brottmål tillämpas även på företags ombud?

I ett mål om arbetsmiljöbrott efter en arbetsplatsolycka med dödlig utgång yrkade åklagaren att sågverksbolaget skulle åläggas att betala företagsbot. Men tingsrätten och hovrätten avslog åklagarens talan.

Eftersom talan om företagsbot ogillades, hade sågverksbolaget rätt till ersättning av allmänna medel för sina rättegångskostnader. Men hovrätten satte ned det belopp som bolaget yrkade för ombudskostnader. Bolaget hade yrkat ersättning för 25 timmar arbete med en timkostnad om 3 500 kr och för 5 timmars tidsspillan med en timkostnad om 2 500 kr.

Hovrätten fann att målet visserligen var av relativt komplicerad karaktär och att bolagets advokat hade utfört uppdraget på ett noggrant och grundligt sätt. Men hovrätten menade att målet inte innehöll så ovanliga eller svårbedömda rättsfrågor att det motiverade högre ersättning än vad en offentlig försvarare skulle ha fått enligt brottmålstaxan. Därför minskade hovrätten timersättningen till 1 276 kr per timme för arbete och till 1 170 kr per timme för tidsspillan.

Sågverksbolaget överklagade beslutet om rättegångskostnaden till Högsta domstolen och hänvisade till att det behövs vägledande avgöranden när det gäller frågan om huruvida juridiska personers ombudskostnader i mål om företagsbot ska bedömas enligt timkostnadsreglerna för offentliga försvarare och frågan om vilka sakliga skäl som ska godtas för avsteg från brottmålstaxan.

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd.

Högsta domstolens beslut den 31 augusti 2015 (mål nr Ö 6027-14)