Advokatsamfundet tagit fram en vägledning om advokatens intresseavvägningar vid uppdrag för en frihetsberövad klient som är belagd med restriktioner. Syftet är att vägledningen ska ge stöd i de ofta komplicerade gränsdragningsfrågor som kan uppstå för försvarare i sådana sammanhang. Vägledningen refererar också många av de viktigaste avgörandena från disciplinnämnden och Högsta domstolen på temat. Den baseras framförallt på disciplinnämndens och HD:s praxis, men även på uttalanden i den juridiska litteraturen på området. Vägledningen har utarbetats som ett led i Advokatsamfundets förstärkta etiksatsning som har pågått under 2021.

Den offentlige försvararen är normalt den enda person som den frihetsberövade får träffa eller tala med för att förbereda sitt försvar. och den ende som helhjärtat står på den frihetsberövades sida. Den enskilde frihetsberövades ovillkorliga rätt att obehindrat och utan övervakning av staten samråda med sin försvarare – enrumsprivilegiet – gäller också när den frihetsberövade har belagts med restriktioner för kontakter med omvärlden. Därför innebär enrumsprivilegiet att advokaten har ett mycket stort ansvar och att höga krav ställs på advokatens omdöme när det gäller att tillvarata klientens rätt. Om advokaten inte tar sitt ansvar i det avseendet kan det få till följd att klientens viktiga rätt till enskild kommunikation med försvarsadvokaten ifrågasätts och i förlängningen riskerar att begränsas.

Advokatsamfundets styrelse fastställde vägledningen den 3 december 2021. Den har skickats med cirkulär till alla advokater.

Advokatsamfundets vägledning Advokatuppdrag med frihetsberövad klient – om advokatens intresseavvägningar vid uppdrag för frihetsberövad klient med restriktioner