När en offentlig försvarare utför arbete under en helgdag för att överklaga ett häktningsbeslut som har meddelats efter en förhandling under samma helg, har försvararen för det arbetet rätt till den högre timersättning som enligt Domstolsverkets timkostnadsnorm ska utgå till en offentlig försvarare som deltar i en häktningsförhandling som äger rum under en helg.

Det framgår av två beslut från Högsta domstolen (HD) om försvararersättning.

I båda målen biträdde advokater som var förordnade till offentliga försvarare sina anhållna klienter vid häktningsförhandlingar som hölls på lördagar. Tingsrätterna hade beslutat att häkta de anhållna klienterna. Hovrätten för Västra Sverige avslog överklagandena av häktningsbesluten.

Den ene advokaten begärde ersättning för arbete utfört under lördagen, den andre advokaten begärde ersättning för arbete utfört under lördagen och söndagen, för att överklaga häktningsbesluten som hade fattats på lördagen.

Men hovrätten tillerkände inte advokaterna ersättning för arbetet med överklagandena enligt den högre timtaxan, utan bara enligt den lägre rättshjälpstaxan. I det ena fallet skrev hovrätten att det inte var nödvändigt att upprätta överklagandet under helgtid och att advokaten därför inte hade rätt till den högre ersättningen.

Högsta domstolen konstaterar i sina beslut från den 12 november i år att offentliga försvarare har rätt till skälig ersättning och att det framgår av Domstolsverkets föreskrifter att en offentlig försvarare som har deltagit i en häktningsförhandling under veckoslut får en högre timersättning för sitt arbete. I avgörandet NJA 1989 s. 266 fann HD att föreskrifterna om rätt till högre timersättning var tillämpliga på ersättning för arbete som en offentlig försvarare hade utfört under en helgdag för att överklaga ett häktningsbeslut som hade meddelats efter en förhandling under samma helg. Enligt HD finns det inte skäl att göra någon annan bedömning om rätten till ersättning nu. Därför tillerkänns de två försvararna ytterligare ersättning för sitt arbete med överklagandena till hovrätten.

Högsta domstolens beslut den 12 november 2021 i målen nr Ö 6265-20 och Ö 1075-21