I ett beslut i dag den 25 november 2021 avslår Högsta domstolen (HD) överklagandet från en jurist, som hade överklagat Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnds beslut den 30 april 2021 att utesluta henne ur Advokatsamfundet.

Advokaten var offentlig försvarare för en klient som var häktad med restriktioner, vilka begränsade hans rätt att kommunicera med omvärlden. Trots det förmedlade hon två brev till klienten från hans flickvän och ett brev från klienten till flickvännen. Dessutom lämnade advokaten en lista till flickvännen över musik som klienten ville få tillgång till.

En försvarare som är advokat har alltid rätt att tala med sin klient i enrum, även om klienten är häktad med restriktioner – ”enrumsprivilegiet”. I beslutet konstaterar HD att enrumsprivilegiet inte får utnyttjas för att förmedla uppgifter mellan klienten och utomstående utan åklagarens tillstånd. Därför åsidosätter en advokat god advokatsed, om advokaten förmedlar meddelanden som har karaktären av brev eller uppgiftssamling. De enda meddelanden som får förmedlas är kortfattade hälsningar utan egentligt informationsinnehåll och andra mycket korta muntliga eller skriftliga meddelanden som utan minsta tvivel är av harmlös natur, skriver HD i beslutet.

I det aktuella fallet åsidosatte advokaten god advokatsed, enligt HD. HD bedömer att omständigheterna kring förmedlingen av meddelandena var synnerligen försvårande, bland annat därför att det var fråga om flera överträdelser av en handlingsnorm som är central för advokater. Därför anser HD att disciplinnämndens beslut att utesluta advokaten ur Advokatsamfundet var riktigt.

Högsta domstolens beslut den 25 november 2021 i mål nr Ö 2854-21