Brott och straff i topp inför valet

Rättspolitiken har seglat upp i topp på den politiska agendan inför valet. Trots det höga tonläget i debatten är skillnaderna mellan partierna små och mycket känns igen från valet 2018. Med ett undantag: plötsligt är advokaternas ställning politiskt sprängstoff.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: En satsning för rättsstatens skull

 

För att öka kunskapen, förståelsen och engagemanget för rättsstaten har jag tagit initiativ till den rättsstatsskrift som följer med tidskriften Advokaten i detta nummer. Skriften har framställts gemensamt med företrädare för domstolar och åklagarväsendet. Jag hoppas att ni läser skriften och reflekterar över vår rättsstat, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Bilaga till Advokaten: ”Slå vakt om rättsstaten”

Advokatsamfundet har tagit initiativ till ett häfte om den svenska rättsstaten tillsammans med företrädare för Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Svea hovrätt och Åklagarmyndigheten. Häftet följer med som bilaga till Advokaten nr 6/2022.

Avsikten är att häftet Slå vakt om rättsstaten ska belysa den svenska rättsstaten ur olika perspektiv, utifrån de olika erfarenheter och kunskaper som finns i de skilda rättsliga institutionerna i Sverige, och öka förståelsen för hur den svenska rättsstaten fungerar. Advokatsamfundet och de rättsliga institutionerna hoppas att häftet kan bidra till att stärka den demokratiska rättsstatens förankring.

Läs häftet ”Slå vakt om rättsstaten”

Advokatsamfundet hemställer om höjda straffavgifter

Den 28 juni överlämnade Advokatsamfundet en hemställan till Justitiedepartementet om lagändringar för att kunna höja straffavgiften som kan åläggas en advokat som tilldelas en varning. Nu ligger bollen hos regeringen.

Läs mer

Sommarnotarier fick råd: ”Ha så roligt som möjligt”

Över 200 sommarnotarier fick i juni möjlighet att bekanta sig med advokatyrket och Advokatsamfundet när samfundet bjöd in till digitala föreläsningar om advokatrollen.

Läs mer

Politiker fick döma i Almedalen

En skarpladdad pistol hittas gömd i en golvbrunn i badrummet hos ett företagarpar i samband med en husrannsakan om misstänkta ekobrott. Det var upptakten till Advokatsamfundets rättegångsspel under Almedalsveckan i juli. Att verkligheten alltid är mer komplex än ideologierna blev tydligt när riksdagspolitiker fick döma i en fiktiv rättegång. Det visade sig att även förespråkare för höjda straff kan välja att döma milt och att straffen i konkreta fall inte följde några blockgränser.

Läs mer

Stockholmspriset i kriminologi till amerikanska forskare

Tre amerikanska forskare har tilldelats utmärkelsen Stockholmspriset i kriminologi för 2021 och 2022: Professor Elijah Anderson vid Yale University för sin forskning om vilka mekanismer som ligger bakom våldet i socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade områden samt professor Francis T. Cullen från University of Cincinnati och professor Peggy C. Giordano från Bowling Green State University i Ohio för sin forskning om att adekvat rehabilitering under och efter intagnas tid i fängelse minskar risken för återfall i brott.

Läs mer

Gästkrönika: Kampen mot matchfixning

Journalisten Jens Littorin, tjänstledig från Dagens Nyheter och årets mottagare av Advokatsamfundets journalistpris, skriver om matchfixning och om hur grovt kriminella nätverk angriper idrotten.

Läs mer

Debatt: Har myndigheter tolkningsföreträde i förvaltningsrätterna?

Förvaltningsrätterna behandlar inte parterna jämlikt. Och det verkar som om myndigheter har tolkningsföreträde i förvaltningsrätterna. Det anser Teddy Bondefalk, jur. kand.

Läs mer

Essä: Algoritmisk orättvisa – när domstolen är blind för digitala bevis

Algoritmiskt beslutsfattande blir allt vanligare inom allt fler områden. Men enligt Charlotta Kronblad, forskare vid House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm, är det juridiska systemet inte riggat för en digitaliserad offentlig sektor. Domstolarna saknar såväl möjligheter som digital kompetens för att kunna rätta till nya, både systematiska och individuella, fel. Fast det finns en lösning på dessa problem. Med bas i sin forskning presenterar Charlotta Kronblad fyra förändringar inom rättssystemet som skulle motverka algoritmisk orättvisa.

Läs mer

Etik: Försvararen måste upprätthålla oberoendet mot klienten

I juni uteslöt Advokatsamfundets disciplinnämnd en advokat ur samfundet i ett uppmärksammat ärende. Advokaten hade inlett en relation med en klient, som var både misstänkt för och utsatt för allvarliga brott, och som hon var offentlig försvarare och målsägandebiträde för. Genom sitt agerande hamnade hon i ett sådant beroendeförhållande till klienten att hon inte kunde upprätthålla den oberoende ställning som krävs av en försvarare.

Läs mer

Ordförande Eva-Maj Mühlenbock: Almedalsveckan – en symbol för vår demokrati

Jag hoppas innerligt att Almedalen kan fortsätta att vara en symbol för vår demokrati och vara ett demokratiskt forum. Det är något alldeles unikt att utan krav på föranmälning kunna besöka en lokal för att lyssna på en minister eller en myndighetschef och sedan få delta i givande debatter, skriver Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer