I samband med ett försvararuppdrag begärde advokaten, som är verksam vid en advokatbyrå med huvudkontor i Norrköping, ersättning för resor och merkostnader för bland annat en resa från advokatbyrån i Norrköping till Linköpings tingsrätt. Tingsrätten prutade advokatens ersättningsanspråk för tidsspillan och merkostnader, med hänvisning till att advokatbyrån också hade kontor i Linköping. Skälig ersättning skulle därför beräknas utifrån den tidsåtgång och den milkostnad som advokaten hade haft om resorna hade startat från kontoret i Linköping, ansåg tingsrätten.

Advokaten överklagade beslutet, och förklarade att byrån har sitt huvudkontor och huvudsakliga tjänsteställe i Norrköping. Kontoret i Linköping är ett mindre besökskontor, som används i samband med bokade möten med klienter från Linköping med omnejd.

Göta hovrätt gick i sitt beslut på advokatens linje. Hovrätten konstaterade att ersättning för tidsspillan och utlägg normalt ska beräknas utifrån det advokatkontor som ligger närmast domstolsorten, men att även resor från annan ort kan ersättas fullt ut. I detta fall ska inte besökskontoret i Linköping påverka bedömningen av var advokaten anses bedriva sin verksamhet. Ersättningsanspråken framstår dessutom som skäliga, och advokaten ska därför tillerkännas ersättning i enlighet med yrkandet.

Göta hovrätt, protokoll 2022-08-10, mål nr Ö 2956-22.