I dag den 21 december skickade Justitiedepartementet Advokatsamfundets hemställan om höjda straffavgifter för advokater på remiss.

– Det är viktigt att disciplinnämnden har tillgång till effektiva sanktioner som är väl avvägda i förhållande till allvarligheten av överträdelserna. Eftersom maxbeloppet på straffavgiften har varit oförändrat i så många år, är det nödvändigt att se över om det finns skäl att höja det. Det är oerhört bra att vårt förslag nu har gått vidare på remiss. Förhoppningen är att regering och riksdag går på vår linje och vidtar de lagändringar som behövs, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Straffavgifterna gäller advokater som har tilldelats en varning – och enligt Advokatsamfundets hemställan föreslås nya nivåer på straffavgiften, med ett lägsta belopp om 10 000 kronor och ett högsta belopp om 250 000 kronor. Straffavgiften får i dag vara lägst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor. Det högsta beloppet har inte ändrats sedan 1997.

De instanser som har ombetts svara är fackförbundet Akavia, Domstolsverket, Hovrätten för Västra Sverige, Justitiekanslern, Lunds tingsrätt, Nacka tingsrätt, Riksdagens ombudsmän, juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Åklagarmyndigheten och Östersunds tingsrätt.

Remisstiden går ut den 21 mars 2023.

Enligt rättegångsbalken 8 kap. 7 § tredje stycket får Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd ålägga en advokat som tilldelas en varning att betala en straffavgift till Advokatsamfundet, om det finns särskilda skäl.

I januari 2021 tog Advokatsamfundets styrelse initiativ till att se över nivån på straffavgifterna. I september 2021 presenterades ett förslag om nya nivåer på straffavgiften, med ett lägsta belopp om 10 000 kronor och ett högsta belopp om 250 000 kronor. Förslaget behandlades sedan av Advokatsamfundets avdelningar, som alla ställde sig bakom det.

Vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni 2022 beslutade samfundet om stadgeändringar för att möjliggöra de nya reglerna. Men eftersom straffavgiftens nivå är reglerad i lag krävs att regeringen och riksdagen agerar för en lagändring, innan några nya regler eller belopp kan tillämpas.

Den 28 juni 2022 överlämnade Advokatsamfundet en hemställan till Justitiedepartementet om lagändringar för att kunna höja straffavgiften.

Advokatsamfundets hemställan om ändringar i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar

Rapport från Advokatsamfundets arbetsgrupp för översyn av straffavgiften