Advokatsamfundets disciplinnämnd har vid sammanträde den 26 februari 2022 fattat beslut om att utesluta en advokat ur samfundet. Nämnden har förordnat att beslutet genast ska verkställas. Advokatsamfundets ledamöter och landets domstolar har underrättats om det.

Nämndens prövning har omfattat flera disciplinärenden, varav några har kommit in som anmälningar och några har varit ärenden som Advokatsamfundets styrelse har tagit upp på eget initiativ. Att styrelsen initierar disciplinärenden själv utgör ett led i den aktiva proaktiva tillsyn som Advokatsamfundet bedriver, vilket är ett arbete som pågår hela tiden.

Beslutet i dess helhet kommer att gå att ta del av den 11 mars kl. 11.00. Den som önskar göra det kan då beställa det via mejl receptionen@advokatsamfundet.se.