EU har rätt att frysa utbetalning av EU-pengar och att stoppa godkännandet av ett eller flera program som finansieras genom EU:s budget när en medlemsstat brister i respekt för rättsstatens principer. Det fastslog EU-domstolen igår, den 16 februari, i två domar. Besluten fattades i plenum, alltså av samtliga domare i domstolen.

Förordningen om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten vid överträdelser av rättsstatens principer i medlemsstaterna antogs av rådet och EU-parlamentet den 16 december 2020. Förordningen ger EU möjlighet att agera mot medlemsstater som man anser brutit mot grundläggande rättsstatliga principer.

Ungern och Polen, som båda hotats med indragna utbetalningar från EU, ville dock få förordningen ogiltigförklarad, och väckte varsin talan vid EU-domstolen. De både länderna gjorde bland annat gällande att förordningen saknar rättslig grund i EU- och FEU-fördragen, att förfarandet enligt artikel 7 FEU kringgåtts, att unionen överskridit sina befogenheter och att rättssäkerhetsprincipen åsidosatts.

EU-domstolen har nu alltså avslagit Ungerns och Polens talan. Enligt domstolen har EU-kommissionen rätt att stoppa EU-medel till medlemsländer för att skydda EU-budgeten. ”Denna mekanism har antagits på en adekvat rättslig grund och är förenlig med det förfarande som föreskrivs i artikel 7 FEU, och framför allt ryms den inom gränserna för de befogenheter som unionen har tilldelats och uppfyller kraven enligt rättssäkerhetsprincipen” skriver EU-domstolen i ett pressmeddelande om domarna.

Domstolen skriver vidare att ”medlemsstaternas iakttagande av de gemensamma värden som ligger till grund för unionen – vilka har fastställts av medlemsstaterna, delas av medlemsstaterna och definierar själva identiteten hos unionen i dess egenskap av gemensam rättsordning för medlemsstaterna – däribland rättsstaten och solidaritet, utgör grunden för det ömsesidiga förtroende som råder mellan medlemsstaterna. Eftersom iakttagandet av dessa värden således utgör ett villkor för att komma i åtnjutande av de rättigheter som följer av tillämpningen av fördragen på en medlemsstat måste unionen, inom de gränser som följer av de befogenheter den tilldelats, ha möjlighet att försvara dessa värden.”

Till pressmeddelandet (som innehåller länkar till domarna i fulltext)