Högtryck på fastighetsmarknaden: Advokater avgörande när handslag ska bli till affär

Fastighetsmarknaden slår nya rekord. Mitt i jätteaffärerna står advokaterna, med uppdraget att snabbt omvandla parternas handslag till hållbara avtal. Klienterna kräver bred juridisk kompetens – men framför allt fokus på affären.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Där gräset är som grönast

Statistiken visar att alltför många kompetenta kvinnliga jurister lämnar advokatbyråerna innan de blir advokater eller delägare. Kanske vissa lämnar advokatbyråerna för tidigt i tron att gräset är grönare på en annan arbetsplats? För att bidra till en förändring skapar Advokatsamfundet i år ett helt nytt mentorskapsprogram – MOA. Det riktar sig till nyblivna advokater, både kvinnor och män, som långsiktigt vill fortsätta vara verksamma på advokatbyråer och utveckla sitt ledarskap, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Mentorprogrammet MOA startar nu

Mentorprogrammet MOA öppnar ny möjlighet för nyblivna advokater att utvecklas som ledare. Ansökningsförfarandet har öppnat. Mentorerna som leder gruppdiskussionerna är några av Sveriges mest framstående advokater och jurister från rättsväsendet. För den teoretiska delen ansvarar ledarskapsutvecklaren Malin Nyman tillsammans med Jens Näsström, forskare och arbetspsykolog med specialisering mot jurister och advokater.

Läs mer

Organisationerna som driver rättsutvecklingen framåt

Att organisationer använder juridiken i kampen för individers rättigheter har blivit allt vanligare. Centrum för rättvisa har under 20 års tid varit ledande i att driva prejudikatbildande rättsprocesser som ger enskilda tillgång till rättvisa. Men finns det risk för ett demokratiskt underskott när domstolarna får mer makt?

Läs mer

Gästkrönika: Dags att ändra retoriken om resurskrävande och svårbehandlade klienter

Klimatet på de slutna anstalterna har blivit hårdare och aggressivare i takt med att allt fler grovt gängkriminella dömts till påföljder. Det är dags att ändra retoriken och öppet prata om att vi har farliga, svårbehandlade klienter som kräver särskilda insatser. Det skriver Kumlas anstaltschef Jacques Mwepu.

Läs mer

Debatt: ”En riktigt dålig regeländring”

Advokatsamfundets skärpta regler för dispens från treårskravet på praktisk juridisk verksamhet är inte är till fördel för samfundet och den leder inte till att nyblivna advokater får högre kompetens eller att de blir mer lämpade för advokatverksamhet. Det anser advokat Mikael Niklasson.

Läs mer

Generalsekreterarens replik: Reglerna har inte ändrats, men styrelsen ställer sedan en tid högre krav

Reglerna har inte på något sätt ändrats, men styrelsen ställer sedan en tid högre krav på de sökande att visa varför undantag från huvudregeln ska ske. Det är inte självklart att notariemeritering i sig betraktas som särskilda omständigheter, utan det sker en helhetsbedömning. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i sin replik till advokat Mikael Niklasson.

Läs mer

Praktisk juridik: ”Utveckla mig tack!”

Unga jurister vill ha flexibilitet, vara delaktiga i sin egen utveckling och veta hur arbetsgivaren tänker kring ledarskap. Generationen erfarna advokater känner ofta frustration inför de krav på utveckling som unga jurister ger uttryck för. Tillsammans kan dagens jurister överbrygga generationsklyftan och skapa framtidens advokatbransch. Det skriver Malin Nyman, hovrättsassessor och ledarskapskonsult.

Läs mer

Etik: Ny vägledning för försvarsadvokater – svåra avvägningar för försvarare när klienten har restriktioner

När klienten har restriktioner för kontakter med omvärlden uppstår gränsdragningsproblem för försvararen, som måste fullgöra sin lojalitetsplikt mot klienten utan att syftet med restriktionerna går förlorat. En ny vägledning ger stöd i försvararuppdraget.

Läs mer

Ordförande Eva-Maj Mühlenbock: God fortsättning!

Det kändes på alla sätt bra att få vädra ut 2021 och välkomna ett nytt år. Inom kort lanserar Advokatsamfundet MOA, ett mentorskapsprogram som riktar sig till unga advokater, män och kvinnor, som önskar utveckla sitt ledarskap och bli handledare för yngre jurister. Jag ser väldigt mycket fram emot att delta i detta program. Att öka kunskapen om hållbart ledarskap och att även ge bra verktyg för att leda sig själv är viktiga pusselbitar i vårt långsiktiga arbete för att öka och bibehålla advokatyrkets attraktivitet, skriver Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer