För första gången sedan 2019 hölls idag, den 2 juni, Advokatsamfundets fullmäktigemöte med fysiskt närvarande ledamöter i Stockholm.

Fullmäktigemöte innebär utdelning av Advokatsamfundets journalistpris, som i år gick till Jens Littorin, just nu tjänstledig från Dagens Nyheter. Jens Littorin har i både artiklar och böcker skildrat och avslöjat matchfixning inom idrotten, och även hur denna är kopplad till annan grov brottslighet.

Fullmaktige-2022-Littorin-portrattTOM-KNUTSON_0064_736.jpg
Jens Littorin tog emot Advokatsamfundets journalistpris för sina avslöjanden om korruption och fusk inom idrotten.
Foto: Tom Knutson

Jens Littorin beskrev sig som tacksam och stolt, både personligen och å sportjournalistikens vägnar. Han konstaterade att idrotten är Sveriges största folkrörelse som berör många människor på djupet, och att den verkligen behöver granskas. Jens Littorin beskrev hur vi i Sverige, och så även han själv, länge var naiva och trodde att fusk och matchfixning var något som bara fanns i andra länder.

– Idag förnekar ingen att det finns matchfixning i Sverige, och jag hoppas att jag har bidragit till det, sa Jens Littorin, som också pekade på att det straffrättsliga systemet nu börjat få redskap för att hantera matchfixning.

Fullmaktige-2022-Littorin-talarstol-TOM-KNUTSON_0062_736.jpg
Journalistpristagaren Jens Littorin tackade för priset i ett anförande.
Foto: Tom Knutson

– Ur ett idrottsligt perspektiv är det viktigt att stoppa matchfixningen. Vi åskådare måste kunna tro på det vi ser, sa Jens Littorin och fortsatte:

– I förlängningen berörs hela samhället av detta, eftersom idrotten speglar samhället. Om det är okej att fuska i idrott är det okej även i övriga samhället.

Efter prisutdelningen presenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och ordförande Eva-Maj Mühlenbock gemensamt verksamheten under föregående år.

Mia Edwall Insulander inledde dock med att berätta om Advokatsamfundets initiativ med anledning av Rysslands invasion av Ukraina: bland annat ett kraftfullt fördömande av invasionen, särskilda informationssidor på samfundets webbplats, ekonomiskt stöd till UNHCR och Röda korset och Advokathjälpen Ukraina, där advokater pro bono ger stöd till ukrainska flyktingar. Mia Edwall Insulander berömde advokatkollegorna för deras insatser.

– Jag är stolt över hur advokater har hjälpt till och använt sin kunskap i dessa mörka tider, sa hon.

Mia Edwall Insulander uppehöll sig därefter vid de advokatetiska frågorna och samfundets särskilda satsning på denna, i form av bland annat ökad proaktiv tillsyn, en utredning om en höjning av straffavgiften samt nya kurser på området. Hon berättade också om arbetet för att nå ut i samhällsdebatten, där den nya Advokatsamfundspodden är ett viktigt inslag. Podden har hittills haft omkring 1 100 lyssnare per avsnitt.

Ordförande Eva-Maj Mühlenbock tog upp en del av de utmaningar som advokatkåren står inför, och då särskilt frågan om förtroendet för advokatkåren.

– Sällan har så många advokater diskuterat just förtroendefrågorna, sa hon, och tillade att det inte är konstigt med tanke på mediernas rapportering om gangsteradvokater.

Fullmaktige-2022-presidium-2-cropped-TOM-KNUTSON_736.jpg
Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock talade om framtidsutmaningar för Sveriges advokater.
Foto: Tom Knutson

Eva-Maj Mühlenbock uppmanade advokaterna att nu se framåt och att alla ta ansvar för att upprätthålla kårens förtroende.

– Varje dag i varje ärende är vi alla representanter för advokatkåren. Det är där vi bygger förtroendet, sa hon, och konstaterade att förtroendet bygger på advokatetiken.

Både Mia Edwall Insulander och Eva-Maj Mühlenbock tog också upp det nya mentorsprogrammet MOA, där unga advokater under ett år ska få utbildning och möjlighet till samtal med varandra och med erfarna mentorer. Eva-Maj Mühlenbock hoppades att MOA ska ge ringar på vattnet och i förlängningen bidra till att fler unga advokater väljer att stanna i yrket. Läs mer om MOA i kommande nummer av tidskriften Advokaten.

Fullmaktige-2022-Petter-Hetta-TOM-KNUTSON_0067_736.jpg
Advokatsamfundets vice ordförande Petter Hetta redogjorde för samfundets ekonomiska utveckling.
Foto: Tom Knutson

Årets fullmäktigemöte leddes av advokat Carl Svernlöv, som bland annat lotsade ledamöterna igenom val av fyra nya styrelseledamöter: Erica Wiking Häger, Stockholmsavdelningen, Magnus Bernro, Södra avdelningen, och Marcus Larsson, Södra avdelningen, alla för perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2024, samt Jerker Kjellander, Södra avdelningen, för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2023.

Fullmaktige-2022-presidium-cropped-TOM-KNUTSON_736.jpg
Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock och generalsekreterare Mia Edwall Insulander satt vid presidiebordet tillsammans med advokat Carl Svernlöv, som ledde förhandlingarna vid fullmäktigemötet.
Foto: Tom Knutson

I disciplinnämnden avgick vice ordförande Leif Ljungholm. Han ersattes av Magnus Wallander som vice ordförande för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2026. Till nya ledamöter av disciplinnämnden valdes två rutinerade advokater, affärsadvokaten Sten Bauer och brottmålsadvokaten Lars Kruse för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2026.

Som en sista punkt i dagordningen beslutade fullmäktige om stadgeändringar, om inrättande av en straffavgiftsnämnd som ska pröva överklaganden av beslut om straffavgift. Nämnden ingår i det arbetsgruppsförslag om en höjning av den högsta straffavgiften till 250 000 kronor som diskuterats vid samtliga avdelningars årsmöten.

I och med fullmäktigebeslutet kan nu Advokatsamfundet hemställa hos Justitiedepartementet om ändringar i rättegångsbalken och hos regeringen om att den ska fastställa stadgarna.

Fullmaktige-2022-Littorin-diplom-TOM-KNUTSON_0063_736.jpg
Journalistpristagaren Jens Littorin fick ta emot en blomma och ett diplom vid fullmäktigemötet.
Foto: Tom Knutson