Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (SOU 2021:90). Utredaren, justitiekansler Mari Heidenborg, föreslår där bland annat att:

  • brott som kan straffas med livstids fängelse inte ska preskriberas,
  • preskriptionstiden för allvarliga brott såsom våldtäkt, rån, grov misshandel och grov utpressning ska förlängas,
  • utdömda fängelsestraff aldrig ska preskriberas.

I sitt remissvar avstyrker samfundet förslaget om att samtliga brott med livstids fängelse i straffskalan ska undantas från preskription, och att preskriptionstidens längd enbart ska avgöras av straffmaximum för brottet. Förslagen är, enligt Advokatsamfundet, i dessa delar oproportionerliga. I remissvaret pekas på att det bland de brott som har livstids fängelse i straffskalan finns brott med ett relativt lågt straffminimum, till exempel människorov. Fokuseringen vid straffmaximum riskerar dessutom att slå oproportionerligt hårt mot unga lagöverträdare som kan särbehandlas genom ett lindrigare straff vid påföljdsvalet, men enligt förslaget inte vid preskriptionstidens beräkning.

Advokatsamfundet ifrågasätter också förslagen ur rättssäkerhetssynpunkt. I remissvaret skriver samfundet att ”[ä]ven om den forensiska och tekniska utvecklingen har ökat möjligheten att utreda och säkerställa omständigheter som inträffat långt tillbaka i tiden på ett rättssäkert sätt, räcker sådan bevisning sällan till fällande dom. Det behövs nästan alltid stödbevisning, som till följd av tidsaspekten inte kan föras på ett lika rättssäkert sätt”.

Advokatsamfundet avstyrker även förslaget om att förlänga preskriptionstiden för grova förmögenhetsbrott.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (SOU 2021:90)