Advokatsamfundet avstyrker de förslag om att införa sekretess för uppgifter om dataanalyser och urval i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som föreslås i en promemoria från Finansdepartementets skatte- och tullavdelning.

Promemorian föreslår att sekretess ska gälla för uppgift om metoder, modeller och riskfaktorer som hänför sig till dataanalyser och urval i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokföringsdatabasen, om det kan antas att det allmännas syfte med verksamheten motverkas om uppgiften röjs.

I sitt remissyttrande över promemorian påminner Advokatsamfundet om att offentlighetsprincipen är en garanti för medborgerliga rättigheter och ett rättssäkert samhälle, och att öppenheten och insynen i det offentligas verksamhet är en garanti för kontroll och effektivitet i statsförvaltningen.

Advokatsamfundet konstaterar att rätten enligt  tryckfrihetsförordningen att ta del av allmänna handlingar är en del av offentlighetsprincipen och får begränsas endast om det krävs med hänsyn till vissa intressen. Samfundet framhåller att begränsningar av offentlighetsprincipen behöver göras med stor försiktighet och noggrant övervägande och tillräcklig analys av sekretessbestämmelsens skyddsintressen och syften samt preciseras i tydliga bestämmelser så att en alltför extensiv tillämpning och godtyckliga bedömningar inte tillåts.

Enligt Advokatsamfundet saknar förslaget om sekretess tillräcklig analys och tydlighet, och föremålet för sekretessen saknar precision och en klar avgränsning. Det är oklart varför ”metoder, modeller och riskfaktorer” ska skyddas av sekretess samt vad som faktiskt innefattas i begreppen, skriver samfundet, som konstaterar att promemorian saknar utredning och analys i det avseendet och att den överlämnar till den myndigheten som ska tillämpa bestämmelserna att bedöma och klargöra begreppen. I promemorian saknas dessutom överväganden om valet av skaderekvisit, närmare bestämt varför det bedöms att det skaderekvisit som har valts är en lämplig avvägning mellan skyddsintresset och insynsintresset. En sådan hantering är inte godtagbar av rättssäkerhetsskäl, menar Advokatsamfundet, som anser att det finns tydliga risker för en alltför extensiv tillämpning som riskerar att urholka en grundlagsskyddad rättighet på sikt.

Därför avstyrker Advokatsamfundet promemorians förslag. Enligt Advokatsamfundets uppfattning finns det anledning analysera och säkerställa en rättssäker avvägning mellan skyddsintresset och insynsintresset på ett mer genomgripande sätt.

Advokatsamfundets remissyttrande över Finansdepartementets promemoria Sekretess för uppgifter som gäller Skatteverkets dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten

Finansdepartementets promemoria Sekretess för uppgifter som gäller Skatteverkets dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten (Fi2022/02587)