Genom beslut av EU:s råd har nya sanktionsåtgärder riktade mot Ryssland införts med verkan den 7 oktober, som bland annat gäller juridiska rådgivningstjänster.

Rådet har vidtagit de nya lagstiftningsåtgärderna som svar på Ryska federationens fortsatta aggression mot Ukraina, anordnandet av olagliga skenfolkomröstningar i de delar av regionerna Donetsk, Cherson, Luhansk och Zaporizjzjja som för närvarande ockuperas illegalt av Ryska federationen, den olagliga annekteringen av dessa ukrainska regioner av Ryska federationen, samt mobiliseringen i Ryska federationen och dess upprepade hot om användning av massförstörelsevapen.

Bland de nya sanktionerna som har beslutats finns bland annat förbud mot att tillhandahålla juridiska rådgivningstjänster, direkt eller indirekt, till

  1. Rysslands regering eller
  2. juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.
  • Juridiska rådgivningstjänster omfattar tillhandahållande av juridisk rådgivning till kunder i rättsvårdsärenden, däribland handelstransaktioner, inbegripet tillämpning eller tolkning av lagstiftning; deltagande tillsammans med eller för kunders räkning i handelstransaktioner, förhandlingar och andra förbindelser med tredje part; samt utarbetande, genomförande och kontroll av rättsliga handlingar.
  • Juridiska rådgivningstjänster omfattar inte representation, rådgivning, utarbetande av handlingar eller kontroll av handlingar inom ramen för juridiska representationstjänster, det vill säga i ärenden eller förfaranden vid administrativa organ, domstolar eller andra vederbörligen inrättade officiella tribunaler, eller i skilje- eller medlingsförfaranden.

Förbudet är inte tillämpligt på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att utöva rätten till försvar i rättsliga förfaranden och rätten till ett effektivt rättsmedel.

Förbudet är inte tillämpligt på tillhandahållande av tjänster som är strikt nödvändiga för att säkerställa tillgång till rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden i en medlemsstat, eller för erkännande eller verkställighet av en dom eller en skiljedom som avkunnats i en medlemsstat, och under förutsättning att sådana transaktioner är förenliga med målen i rådets förordningar (EU) nr 833/2014 och (EU) nr 269/2014.

Förbudet är inte tillämpligt på tillhandahållande av tjänster som är avsedda att användas uteslutande av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en juridisk enhet eller ett juridiskt organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i Schweiz eller i ett partnerland som förtecknas i bilaga VIII till rådets förordning (EU) nr 833/2014.

Förbudet är inte tillämpligt på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 8 januari 2023 av avtal som inte är förenliga med denna artikel och som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Ytterligare undantag från förbudet anges i rådets förordning (EU) nr 833/2014 artikel 5n.

Information från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, om sanktionerna och de delar som berör juridiska rådgivningstjänster

Rådets förordning (EU) 2022/1904 av den 6 oktober 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina