Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15) överlämnade idag, den 24 oktober, ett delbetänkande. Utredaren, den tidigare lagmannen Inger Söderholm, föreslår där bland annat att tillämpningsområdet för den så kallade preventivlagen utökas. Resultatet blir att hemliga tvångsmedel, bland annat hemlig avlyssning och hemlig dataavläsning, ska kunna användas utanför en brottsutredning i syfte att förhindra allvarliga brott inom kriminella nätverk.

En av utredningens experter, advokaten Sargon de Basso, ifrågasätter dock förslagen i ett särskilt yttrande. De Basso är bland annat tveksam till behovet av den föreslagna utökningen. Han pekar också på att en rad andra åtgärder mot den grova brottsligheten redan genomförts, men ännu inte utvärderats.
Vidare skriver Sargon de Basso att effekten av preventiva tvångsmedel är osäker och att de föreslagna insatserna riskerar att missbrukas, samt att ”övervakning av personer som inte är misstänkta för brott utgör ett mycket ingripande integritetsintrång”.

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)