När iranska advokater demonstrerade utanför iranska advokatsamfundets kansli i Teheran den 12 oktober attackerade statliga säkerhetsstyrkor demonstranterna med tårgas. Minst tre advokater greps under våldsamma former och fördes bort samtidigt med över tjugo andra demonstranter, enligt organisationen Center for Human Rights in Iran: Advokaterna Mohammad Reza Faqihi, Saeed Sheikh och en oidentifierad kvinnlig advokat.

I september frihetsberövade myndigheterna i Iran minst fyra försvarsadvokater: Mahsa Gholamalizadeh, Saeid Jalilian, Milad Panahipour och Babak Paknia.

Den 5 oktober fördömde Sveriges advokatsamfund gripandet av iranska advokater i följande uttalande.

”Landsomfattande protester har brutit ut i Iran efter att en 22-årig kvinna avlidit i samband med att hon greps av den iranska moralpolisen. Iranska myndigheter har kraftfullt slagit tillbaka mot protesterna, och enligt rapporter har tusentals gripits och flera hundra dödats. Även flera iranska advokater har, enligt uppgift, frihetsberövats sedan de försvarat personer som uttryckt sitt missnöje mot regimen.

Sveriges advokatsamfund fördömer i starkast möjliga ordalag den repressiva situationen i Iran och de övergrepp som just nu sker mot mänskliga rättigheter, och i synnerhet fängslandet av våra iranska kollegor.

Advokater har en särskild ställning i alla samhällen och ska ytterst verka för att enskilda ska kunna tillvarata sin rätt. Att advokater frihetsberövas på grund av sin yrkesutövning är helt oacceptabelt.

Alla stater måste respektera de grundläggande skyldigheter, värderingar, principer samt friheter som anges i FN-stadgan och andra internationella fri- och rättighetsdokument, liksom även grundläggande regler om den oberoende advokatrollen. Advokatsamfundet vill fortsatt betona vikten av att alla stater respekterar och värnar de universella värdena mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet.

Sveriges advokatsamfund har även med andra europeiska advokatsamfund, genom Rådet för advokatorganisationer i Europa (CCBE), gemensamt fördömt frihetsberövandet av de iranska advokater som arbetar för att värna mänskliga rättigheter i Iran.

Stockholm den 5 oktober 2022

För Sveriges advokatsamfund

Eva-Maj Mühlenbock, styrelseordförande
Petter Hetta, vice styrelseordförande
Mia Edwall Insulander, generalsekreterare”

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, uttalade den 11 oktober sitt stöd för advokater som har frihetsberövats i Iran.

I uttalandet uttrycker CCBE djup oro över de våldsamma åtgärderna mot demonstrationer till stöd för iranska kvinnor sedan den 22-åriga kvinnan Mahsa (Jina) Amini dog efter att ha omhändertagits av den iranska ”moralpolisen” den 13 september. CCBE påminner om att Iran har ratificerat FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som garanterar rätten till fredliga demonstrationer.

CCBE är också oroat över att många iranska advokater utsätts för påtryckningar, hot och frihetsberövanden när de utövar sitt yrke och noterar att attackerna mot människorättsadvokater och kvinnorättsaktivister i Iran har intensifierats på senare år.

CCBE uppmanar de iranska myndigheterna att

  • upphöra med förföljelser och säkerställa att alla har tillgång till en fritt vald advokat från det ögonblick de frihetsberövas
  • upphöra med alla former av trakasserier och hot mot advokater i Iran
  • garantera omedelbar och ovillkorlig frihet för advokater som godtyckligt har frihetsberövats av iranska myndigheter
  • godta en offentlig utredning av en oberoende internationell kommitté av Mahsa Jina Aminis och andra offers död.

CCBE:s uttalande (engelska)

Också den internationella advokatorganisationen IBA:s människorättsinstitut IBAHRI fördömer i ett uttalande den 13 oktober de utomrättsliga dödanden, påtvingade försvinnanden och godtyckliga frihetsberövanden som Irans säkerhetsstyrkor rapporteras ha utsatt demonstranter för. IBAHRI återger uppgifter om att minst 185 personer, varav 19 minderåriga, har dödats, hundratals har skadats och tusentals har frihetsberövats av säkerhetsstyrkorna efter Mahsa Jina Aminis död i polisförvar.

IBAHRI kräver en omedelbar och oberoende utredning, öppen för insyn, om Mahsa Jina Aminis och demonstranternas dödsfall. IBAHRI kräver också att den iranska ”moralpolisen” avvecklas och att lagarna om obligatorisk slöja för kvinnor avskaffas. Dessutom kräver IBAHRI att den iranska regeringen omedelbart slutar använda dödligt våld mot fredliga demonstrationer, respekterar enskildas rätt till yttrandefrihet, församlingsfrihet och föreningsfrihet och att den avskaffar all könsdiskriminerande lagstiftning.

IBAHRI:s uttalande (engelska)