Den så kallade preventivlagen bör inte få ett utvidgat tillämpningsområde. Det fastslår Advokatsamfundet i sitt remissyttrande över Utredningen om preventiva tvångsmedels delbetänkande som presenterades i oktober 2022.

Utredningen föreslår i sitt betänkande att tillämpningsområdet för den så kallade preventivlagen utökas. Därmed skulle hemliga tvångsmedel, bland annat hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning, kunna användas även utanför en brottsutredning för att förhindra allvarliga brott.

Advokatsamfundet avstyrker förslaget om ett utökat tillämpningsområde för preventiva tvångsmedel, i vart fall för andra brott än mord. Samfundet hänvisar i remissvaret till det särskilda yttrande som Advokatsamfundets expert i utredningen lämnat, och till de synpunkter som förts fram i samband med tidigare lagstiftningsärenden.

De föreslagna utökade möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel står, enligt samfundet, inte i proportion till den mycket stora inskränkningen av den personliga integriteten som förslagen innebär. Advokatsamfundet ser också en överhängande risk att preventiva tvångsmedel kan komma att användas mot personer med stöd av en brottsrubricering som inte stämmer. Dessutom ger utredningen inte något tillförlitligt underlag för avvägningen mellan de intressen som gör sig gällande. Det behövs därmed en mer allsidig belysning av riskerna och en mer genomgripande analys av förslaget.

Advokatsamfundets remissvar

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)