Advokatsamfundets tillsynskommitté har nu lämnat sitt första delförslag, som också har godkänts av styrelsen. Förslaget behandlar frågan om mottagningskontor och vilka krav som ska ställas för att sådana ska få registreras.

Tillsynskommittén konstaterar att det hittills har saknats tydliga kriterier för vad som gäller vid registrering av mottagningskontor. Kommittén antar att kontoren i stor utsträckning har kommit att användas på ett felaktigt sätt i syfte att få förordnanden av domstolar runt om i landet, vilket inte är ändamålsenligt.

I och med att det har saknats tydliga krav på mottagningskontor konstaterar kommittén också att Advokatsamfundet har haft svårt att bedriva en effektiv tillsyn på just detta område.

Tillsynskommittén har nu lämnat flera förslag för att komma till rätta med problemen, förslag som styrelsen godkände vid sitt junimöte.

Sammanfattningsvis ska följande krav för kontoret vara uppfyllda för att ett mottagningskontor ska få registreras i matrikeln:

  • Det ska vara fråga om ett befintligt kontor.
  • Det får inte avse en lokal som tillfälligt hyrs när behov uppstår.
  • Klientmöten ska kunna äga rum på kontoret.
  • Lokalens utformning måste säkerställa tystnads- och diskretionsplikten.
  • Kontorets etablering får inte äventyra advokaternas tillgänglighet gentemot klienterna.

Kraven presenteras i kommitténs bilaga ”Krav för att registrera ett mottagningskontor”.

Information om de förtydligade reglerna för mottagningskontor har sänts till alla advokater via ett cirkulär. Alla som registrerar nya mottagningskontor i matrikeln kommer också att mötas av en informationstext om kraven, och ska sedan kryssa i att de har tagit del av den för att kunna fullfölja registreringen. Advokatbyråer med mottagningskontor uppmanas nu att se över sina redan registrerade mottagningskontor, så att de uppfyller kraven.

Tillsynskommittén har förutom de tydligare kriterierna för mottagningskontor också föreslagit att Advokatsamfundets kansli inom ramen för den proaktiva tillsynen särskilt ska granska efterlevnaden av kraven på mottagningskontor.

Advokatsamfundets tillsynskommitté arbetar på uppdrag av samfundets styrelse med att utreda hur Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över advokater kan göras än mer effektiv.

Krav för att registrera ett mottagningskontor

Läs mer om tillsynskommittén