Advokatsamfundet ställde sig starkt kritiskt till införandet av taxan i sitt remissyttrande över promemorian Förslag till föreskrifter om taxa i förordnandemål samt vissa ändringar i Domstolsverkets övriga föreskrifter om taxor.

Frågan om taxan i förordnandemål, som införts av Domstolsverket, måste tas på största allvar eftersom den har stor betydelse både för rättssäkerheten och för advokatkårens arbetsvillkor. Advokatsamfundet har förståelse för den oro som finns i kåren för tillämpningen av taxan.

Den 9 juni hölls ett möte mellan Advokatsamfundet och Domstolsverket för att diskutera taxan. Vid mötet klargjorde Advokatsamfundet att kåren inte på något sätt har godtagit taxereformen samt att samfundet följer utvecklingen noga. Vid mötet kom Advokatsamfundet och Domstolsverket överens om följande (läs en närmare sammanfattning av mötet):

  • Dialogen mellan Advokatsamfundet och Domstolsverket fortsätter genom ett uppföljande möte efter sommaren.
  • Domstolsverket ska ta fram tydligare statistik som rör förordnandemålen.
  • Domstolsverket ska ta fram underlag och göra en utvärdering till årsskiftet kring hur ofta taxan tillämpas och när/hur ofta ventilen i 10 § DVFS 2023:5 tillämpas.
  • Av information från Domstolsverket framgår att verket anser att det är viktigt att notera att taxan får frångås om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Domstolsverket vill också påminna om att det är angeläget att överklaga beslut som anses felaktiga till hovrätten. Detta eftersom det är viktigt att det tillskapas praxis på området.

Regeringen har också, efter en interpellationsdebatt i riksdagen den 15 juni, meddelat att den avser att ge Domstolsverket i uppdrag att redovisa konsekvenserna av den här modellen, och att det ska ske i kommande regleringsbrev för 2024.

Utöver kontakterna med Domstolsverket om taxan har Advokatsamfundet beslutat att också på egen hand samla in uppgifter från advokater om hur den nya taxan tillämpas. I detta syfte har Advokatsamfundet tagit fram en särskild blankett. Samfundet uppmuntrar alla berörda advokater att löpande fylla i blanketten fram till årsskiftet och senast den 12 januari 2024 skicka in den per e-post till taxa.forordnandemal@advokatsamfundet.se.

Syftet med att samla in underlag är att få kunskap om hur taxan tillämpats i praktiken och att, efter årsskiftet, ha underlag för att mer preciserat kunna ta ställning till vilka åtgärder som är bäst att vidta och som får bäst resultat för kåren.

Om du har frågor eller behöver stöd rörande taxan i förordnandemålen, eller den särskilda blanketten, är du välkommen att kontakta biträdande chefsjurist Jens Kallmin på e-postadressen jens.kallmin@advokatsamfundet.se.