Domstolsverket föreslår i en promemoria att brottmål oftare ska få avgöras utan att den tilltalade är personligen närvarande. Enligt förslaget ska domstolen få avgöra målen utan närvaro av den tilltalade om det inte finns särskilda skäl mot det och om det svåraste straffet som kan följa på något av brotten inte överstiger fängelse i två år. Bakgrunden är att många förhandlingar i brottmål idag ställs in för att någon av parterna uteblivit från förhandlingen.

I sitt remissyttrande avstyrker Advokatsamfundet förslaget. De föreslagna reglerna innebär visserligen en ökad tydlighet, vilket är positivt enligt samfundet, men rättssäkerhetsgarantierna är samtidigt otillräckliga. Här pekar Advokatsamfundet på att utevarodomarna vid flerfaldig brottslighet kan komma att omfatta fängelsestraff på långt mer än två år.

Advokatsamfundet anser inte heller att promemorian kan visa på tillräckliga effektivitetsvinster för att de ska motivera de försämringar som regeländringen skulle medföra för den tilltalade utifrån ett processuellt rättssäkerhetsperspektiv. ”Enligt Advokatsamfundet uppfyller förslaget därmed vare sig kravet på nödvändighet, effektivitet eller proportionalitet. Detta särskilt som det skulle ske på bekostnad av grundläggande rättssäkerhetsprinciper för den enskilde i en rättsprocess. Förslaget avstyrks därför” summerar samfundet i sitt remissvar.

Till promemorian.

Till Advokatsamfundets remissvar.