Utkastet till lagrådsremiss lades fram av regeringen i februari. Förslagen, som bygger på en överenskommelse med Sverigedemokraterna, syftar ytterst till att minska invandringen till Sverige. Bland annat föreslås att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning höjs. Det föreslås också att möjligheterna till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande, begränsas. Regeringen vill också att bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort. Istället ska barn få beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter även om omständigheterna inte har samma allvar och tyngd som för vuxna.

Advokatsamfundet har nu yttrat sig över utkastet, som får hård kritik i remissyttrandet. Samfundet avstyrker förslagen och skriver bland annat: ”Av utkastet till lagrådsremiss framgår att syftet med förslagen är att bryta utvecklingen av ett stort utanförskap och genom ett paradigmskifte i svensk migrationspolitik ytterligare minska andelen asylsökande som söker sig till Sverige. I utkastet till lagrådsremiss saknas dock vetenskapligt underlag som ger stöd för förslagens lämplighet i syfte att uppnå dessa mål.”

Kopplingen till fakta och vetenskap är särskilt viktig eftersom förslagen innebär att grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till familjeliv och barns bästa riskerar att begränsas kraftigt, påpekar Advokatsamfundet, som också anser att utkastet saknar en ordentlig barnkonsekvensanalys.

Förutom bristen på vetenskapligt underlag pekar Advokatsamfundet också på att förslagen riskerar att slå hårt mot en rad grupper, bland annat barn, kvinnor, HBTQI-personer, äldre, funktionsnedsatta och lågutbildade.

Till Advokatsamfundets remissvar

Till utkastet till lagrådsremiss