Beloppsgränsen för högsta straffavgiften höjs från 50 000 kr till 250 000 kr. Samtidigt höjs den lägsta nivån för straffavgiften från 1 000 kr till 10 000 kr. Straffavgifterna kan åläggas advokater som har tilldelats en varning av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd. Beloppen hade före dagens höjning inte ändrats sedan 1997.

– Det är viktigt att disciplinnämnden har tillgång till effektiva sanktioner som är väl avvägda i förhållande till allvarligheten av överträdelserna. Eftersom maxbeloppet på straffavgiften har varit oförändrat i så många år, har det varit nödvändigt att se över om det har funnits skäl att höja det. Det är bra att vårt förslag nu har beslutats av riksdagen. Det ligger i linje med att vi vässar våra verktyg för att stävja advokatetiska överträdelser och förstärker tillsynen över advokater, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Den höjda straffavgiften träder i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas på överträdelser av god advokatsed från och med samma datum.

I samband med att den höjda straffavgiften införs, inrättas också en särskild straffavgiftsnämnd. Till denna nämnd kan en advokat som har fått en straffavgift vända sig för att överklaga beslutet rörande straffavgiftens storlek. Själva beslutet om att tilldela advokaten varning kan inte överklagas.

Straffavgiftsnämnden kommer att bestå av såväl advokater med särskild kunskap inom advokatetik, som externa ledamöter som kan tillföra viktig straffrättslig eller annan kompetens.

Kort bakgrund

Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken får Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, om det finns särskilda skäl, ålägga en advokat som tilldelas en varning att betala en straffavgift till Advokatsamfundet.

I januari 2021 tog Advokatsamfundets styrelse initiativ till att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över nivån på straffavgiften. I september 2021 presenterades ett förslag om nya nivåer på straffavgiften, med ett lägsta belopp om 10 000 kr och ett högsta belopp om 250 000 kr. Förslaget behandlades sedan av Advokatsamfundets avdelningar, som alla ställde sig bakom det.

Vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni 2022 beslutade samfundet om stadgeändringar för att möjliggöra de nya reglerna. Eftersom straffavgiftens nivå är reglerad i lag krävdes ett beslut om lagändring, innan några nya regler eller belopp kunde tillämpas.

Den 28 juni 2022 överlämnade Advokatsamfundet en hemställan till Justitiedepartementet om fastställelse av de stadgeändringar som hade beslutats av fullmäktige och om nödvändiga lagändringar för att kunna höja straffavgiften, och i dag har riksdagen alltså fattat beslut om lagändringarna.

Mer information:

Advokatsamfundets hemställan

Arbetsgruppens rapport