Advokatsamfundet har beslutat att samla in uppgifter från advokater om hur den nya taxan för ersättningar i förordnandemål tillämpas. Advokatsamfundet har utarbetat en särskild blankett för ändamålet. Samfundet uppmanar alla berörda advokater att fylla i blanketten löpande fram till årsskiftet och att därefter, senast den 12 januari 2024, skicka in blanketten med e-post till taxa.forordnandemal@advokatsamfundet.se.

Syftet med att samla in underlag är att få kunskap om hur taxan tillämpas i praktiken och att skaffa underlag så att Advokatsamfundet efter årsskiftet kan ta ställning mer preciserat till vilka åtgärder som är bäst att vidta och som ger bäst resultat för advokaterna.

Den som har frågor om taxan i förordnandemålen eller den särskilda blanketten, eller som behöver stöd, är välkommen att kontakta Advokatsamfundets biträdande chefsjurist Jens Kallmin på e-postadressen jens.kallmin@advokatsamfundet.se.

Läs mer om uppgiftsinsamlingen och utvärderingen

Det är värt att notera att taxan i förordnandemål får frångås, om skälig ersättning för arbete i målet överstiger det angivna gränsvärdet i bilagan till Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare och målsägandebiträde i förordnandemål (DVFS 2023:5) – se DVFS 2023:5 10 §.

Samma sak gäller för den vanliga brottmålstaxan efter en föreskriftsändring 2022, där den tidigare lydelsen angav att taxan fick överskridas om målet hade krävt avsevärt mer arbete än normalt och skälig ersättning i målet hade överstigit gränsvärdet. Se Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2022:14) 8 §.