Den 1 juni 2023 införde Domstolsverket en taxa i så kallade förordnandemål (DVFS 2023:11). Under våren 2023 skickade Advokatsamfundet en protestskrivelse undertecknad av 1 133 advokater till Domstolsverket och uttryckte sin oro över införandet.

I september 2023 beslutade Advokatsamfundet att samla in uppgifter från advokater för att förstå hur taxan tillämpas i praktiken samt för att få ett underlag för att kunna ta ställning till vilka åtgärder som lämpligen borde vidtas. 

Uppgiftsinsamlingen har rört perioden mellan den 1 juni och 31 december 2023. Advokater har ombetts att skicka in en särskild blankett med uppgifter om mål där den nya förordnandetaxan tillämpats. Advokatsamfundet har mottagit 123 blankettsvar samt ett fåtal fritextsvar, vilka gett en insikt i hur reformen påverkat advokaters arbete och ersättning.

Av svaren kan utläsas att en majoritet av de inrapporterade förordnandemålen, 565 av 776, har beslutats enligt den nya taxan. Begäran om att frångå taxan har skett i knappt var tredje fall. Tingsrätterna har beviljat frångående av taxa i 184 fall av de 221 där frångående begärts (totalt cirka 24 procent av det totala antalet). Det vanligaste skälet för begäran om att frångå har varit att målet krävt mer arbete än normalt. 

Advokatsamfundet har, med bakgrund av ovan underlag, uppmärksammat framförallt följande problem: Flera advokater anser att förordnandetaxan principiellt inte är lämplig i vissa måltyper, exempelvis i ungdomsmål eller i mål som rör våld i nära relationer, med hänsyn till bland annat det omfattande kurativa arbete som dessa mål ofta kräver. Den mest återkommande anmärkningen, som ett stort antal advokater lyft, har dock rört förhörstider. Bristen på enhetliga principer för beräkning av förhörstider förs fram som ett genomgående problem. Många advokater anser att det finns ett stort behov av enhetlighet och att ersättning bör kunna utgå för arbete som går utöver de strikta förhörsramarna.

Parallellt med Advokatsamfundets utvärdering har Domstolsverket följt upp förordnandetaxans utfall. Åtta tingsrätter har under tre månader (15 september – 15 december) rapporterat hur taxan tillämpats.

Sammantaget har 1 182 ersättningsbeslut i förordnandemål rapporterats. Ersättning har begärts och beviljats i enlighet med taxan i nästan tre av fyra förordnandemål. I knappt vart femte förordnandemål har domstolen bifallit ett yrkande om att taxan ska frångås. I 8 procent av förordnandemålen har tingsrätten avslagit ett beslut om att frångå taxan. 

Advokatsamfundet har i möte med Domstolsverket framfört de synpunkter som uppmärksammats i utvärderingen. Särskilt har behovet av enhetliga principer gällande förhörstider poängterats. Domstolsverket ska titta vidare på frågan om enhetliga principer gällande förhörstider och tar gärna emot förbättringsförslag från Advokatsamfundet. Tanken är också att ta upp frågan på samverkansmötena med bland annat Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

I Sveriges domstolars regleringsbrev för 2024 framgår att Domstolsverket under året ska redovisa en utvärdering till regeringen om hur kostnaderna för förordnandemål har utvecklats och vilka övriga konsekvenser taxan har fått. Under arbetets gång ska verket samråda med Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet och Domstolsverket kommer under året att fortsätta sin dialog kring förordnandetaxans utfall.

Ta del av Advokatsamfundets utvärdering.

Ta del av Domstolsverkets uppföljning på Domstolsverkets webbplats.