Mot bakgrund av den ökade hotbilden mot advokater i deras verksamhet och den ökade risk som konstaterats föreligga för att advokater utsätts för våld, hot, trakasserier och annan otillåten eller otillbörlig påverkan, har Advokatsamfundet nu ytterligare intensifierat arbetet för att kunna bistå enskilda advokater som utsatts eller riskerar utsättas för denna typ av handlingar. Det är av största vikt att advokater alltid ska kunna känna sig trygga i sin yrkesutövning.

Advokatsamfundet har knutit en särskild säkerhetsexpert till sig som ska bistå dig som är advokat på lämpligt sätt om du utsätts för hot och trakasserier som inte uppenbart utgör brott (då du normalt omgående bör göra en polisanmälan). För att komma i kontakt med säkerhetsexperten är du som advokat välkommen att kontakta samfundet via e-postadressen incident@advokatsamfundet.se, alternativt ringa 08-459 03 00 och beskriva ditt ärende. Säkerhetsexperten erbjuder initial kostnadsfri konsultation om hur den specifika situationen bäst hanteras samt stöd och råd om vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga i det enskilda fallet.

Advokatsamfundet ger redan sedan tidigare rådgivning – bland annat genom personliga samtal – till enskilda advokater som i sin verksamhet har utsatts för våld, hot, trakasserier och olika former av otillåten eller otillbörlig påverkan. Advokatsamfundet har även tagit fram ett stöddokument med viktig information till ledamöter som utsatts för hat och hot. 

- Mot bakgrund av den ökade hotbilden mot advokater i deras verksamhet och den ökade risk som konstaterats föreligga för att advokater utsätts för våld, hot, trakasserier och annan otillåten eller otillbörlig påverkan, har Advokatsamfundet nu även ytterligare intensifierat sitt arbete för att kunna bistå enskilda advokater som utsatts eller riskerar utsättas. Det är av största vikt att advokater alltid ska kunna känna sig trygga i sin yrkesutövning, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Sveriges advokatsamfund har under december 2023 sammanställt de svenska advokaternas svar på en undersökning om våld, hot och trakasserier mot advokater som Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har genomfört. Utfallet av samtliga europeiska advokatorganisationers svar kommer sammanställas under början av 2024. 

Undersökningen visar att 4,5 procent av Sveriges advokater har utsatts för någon form av fysiskt våld. Av dessa har 2,9 procentenheter utsatts för våld vid ett tillfälle, medan 1,6 procentenheter antingen har utsatts vid några tillfällen eller mer regelbundet än så. Av advokaterna har 16,2 procent har utsatts för hot, antingen riktat mot advokatens person eller mot advokatens anhöriga. Mer än var femte advokat, 20,7 procent, har utsatts för någon form av trakasserier. Av de advokater som har besvarat enkäten anger 1,1 procent att de utsätts för trakasserier antingen varje månad, några gånger i månaden, varje vecka eller nästan varje dag. 

Läs mer om undersökningen.

Advokatsamfundet har dessutom i trygghetsskapande syfte tagit initiativ till en kostnadsfri halvdagskurs, som ges under våren, för advokater och biträdande jurister med sikte på att kunna identifiera och motverka hot och olika former av påverkansförsök. Kursen tar upp hur hot och påverkansformer kan se ut, hur de kan förebyggas, och vad man som advokat kan göra om man blir utsatt. Kursen kommer att ledas av säkerhetsexpert Bengt Sundin, advokat Ghita Hadding Wiberg samt advokat Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare.

Mer information och datum för kursen följer i nyhetsbrev och på Advokatsamfundets och Advokatakademiens webbplatser.