Vid ett frukostseminarium på Advokatsamfundet idag den 21 maj presenterades Domstolsverkets olika förslag om förändringar i processen i de allmänna domstolarna och Advokatsamfundets synpunkter på dem.

I promemorian föreslås bland annat utvidgade möjligheter att låta parter, ombud, vittnen och även rättens ledamöter medverka i ett sammanträde i domstol via videolänk. Fler mål ska också kunna avgöras utan nämndemän.

Advokatsamfundet var i sitt remissvar kritiskt mot flera av Domstolsverkets förslag. En grundläggande kritik från samfundet, som också återkom från flera andra tunga remissinstanser, var att de föreslagna förändringarna är allt för dåligt utredda, och behöver utredas grundligt.

Seminariet, som kunde följas på plats eller via länk, leddes av advokaterna Niklas Dahlbeck, Marin Wallin och Kristoffer Ribbing, som alla deltagit i arbetet med Advokatsamfundets remissvar.

Förutom samfundets kritik lyfte seminariedeltagare också upp andra brister och förbiseenden i de presenterade förslagen från Domstolsverket. En deltagare pekade exempelvis på att det kan bli svårare att nå förlikningar i tvistemål, om varken parter eller rättens ledamöter är fysiskt på plats i domstolen. En annan röst lyfte fram de tekniska problem som kan uppstå när rätten medverkar digitalt, och befarade att de kan inverka negativt på rättssäkerheten.

Vid seminariet passade de tre advokaterna också på att slå ett slag för Advokatsamfundets remissarbete, som de menade aldrig har varit viktigare när det nu kommer mängder av lagförslag som riskerar att slå mot rättssäkerheten.

Läs om promemorian och Advokatsamfundets rmissvar.