En advokat som förordnats till offentligt biträde för en vårdnadshavare lämnade i december 2004 och januari 2005 in två kostnadsräkningar för sitt arbete. När länsrätten sedan fastställde ersättningen utgick man från enbart den andra av dessa räkningar.

När advokaten senare påpekade detta konstaterade länsrätten att det skett ett förbiseende, men att man på grund av reglerna i 32 § förvaltningsprocesslagen inte kunde rätta till felet.

Justitiekanslern konstaterar nu att advokaten på grund av länsrättens misstag lidit en förmögenhetsskada som berättigar till skadestånd för staten. Advokaten får därmed hela beloppet för den första kostnadsräkningen som skadestånd.