Den prövning som Patent- och registreringsverket (PRV) gör vid registrering av varumärken förändras, bland annat för att handläggningstiderna ska förkortas. Det föreslås i promemorian Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28) som nu skickats ut på remiss.

Promemorian är ett kompletterande och ändrat förslag till det som Varumärkeskommittén lämnade år 2001 (SOU 2001:26). PRV har hittills på eget initiativ prövat att sökta varumärken inte står i konflikt med tidigare ensamrätter, till exempel registrerade varumärken. Förslaget i promemorian innebär att denna så kallade officialprövning inte längre ska göras.

Syftet med förslaget är att registreringsförfarandet ska gå snabbare och smidigare. Förfarandet anpassas också till vad som gäller i flera EU-medlemsstater och hur det går till när man ansöker om så kallade gemenskapsvarumärken.

Till skillnad från Varumärkeskommitténs innebär det nuvarande förslaget att det inte ska ske någon förändring av registreringsförfarandet för firmor. Bakgrunden är att näringslivet framfört starka argument mot en sådan förändring, bland annat att det vore en försämring av systemet att man då skulle behöva inrätta ett invändningsförfarande på firmaområdet. Registreringsförfarandena på varumärkes- och firmaområdena kommer därmed att framöver se olika ut vad gäller officialprövningen.

I promemorian föreslås också att Sverige ska tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Det övergripande syftet med konventionen är att harmonisera frågor kring förfarandet för att registrera varumärken.

Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28)