15 likalydande motioner om de nya vägledande reglerna, undertecknade av sammanlagt 56 ledamöter, har kommit in till årets fullmäktigemöte. Motionärerna yrkar på att styrelsen inte ändrar reglerna om controlled auctions.

Styrelsen har ännu inte tagit ställning i frågan om en undantagsmöjlighet från förbudet att företräda fler än en budgivare vid en företagsöverlåtelse. Till sitt förslag fogade styrelsen dock en tänkbar formulering av en sådan regel, om den skulle införas.

Motionärerna åberopar styrelsens vägledande uttalande om controlled auctions från 2004, och yrkar på att förbudet att företräda fler än en köpare vid en auktion ska bestå.

Läs motionerna.

Läs styrelsens förslag till hur en undantagsregel skulle kunna formuleras.

Läs styrelsens vägledande uttalande om controlled auctions.