Regeringen har nu lämnat ett tilläggsdirektiv till Tryck- och yttrandefrihetsberedningen

Beredningen har fått i uppdrag att lämna förslag till ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen för att lösa de problem som är kopplade till den nuvarande teknikberoende regleringen. I uppdraget ingår bland annat att föreslå de ändringar som krävs för att offentliga uppspelningar ur databaser, till exempel digital bio, ska omfattas av grundlagsskydd. Beredningen ska också föreslå de ändringar som krävs för att digital bio ska omfattas av undantaget från förbudet mot censur. Vidare ska beredningen utreda om det bör införas en så kallad stencilregel för tekniska upptagningar. Beredningen ska redovisa uppdraget i denna del senast den 1 februari 2009.

Beredningen har dessutom fått i uppdrag att fortsätta arbetet med att överväga om det framtida grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten bör vara beroende av den teknik som används vid spridande av yttranden. Utgångspunkten för beredningens arbetet ska vara att de grundläggande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principerna, exempelvis ensamansvaret och meddelarskyddet, ska ligga fast. I uppdraget ingår också att utreda om skyddet för enskildas integritet och privatliv i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen bör stärkas. Vidare ska beredningen överväga om möjligheterna att lämna internationell rättslig hjälp i brottmål på det grundlagsreglerade området bör utökas liksom möjligheterna att erkänna domar och beslut som meddelats i andra medlemsstater i EU. Beredningen ska redovisa uppdraget i denna del senast den 20 december 2011.