Förbudet mot köp av sexuell tjänst har varit i kraft i sedan den 1 januari 1999. Bestämmelsen innebär att det är förbjudet att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell tjänst. Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader.

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en utredning för att utvärdera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuell tjänst och de effekter förbudet har fått. Justitierådet Anna Skarhed har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Syftet med utvärderingen är att undersöka hur bestämmelsen fungerar i praktiken och vilka effekter förbudet har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Det står även utredaren fritt att mot bakgrund av utvärderingen föreslå lagändringar eller lämna förslag till andra åtgärder. En utgångspunkt är dock att köp av sexuell tjänst fortfarande ska vara kriminaliserat. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2010.

Dir. 2008:44 Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst