Utredningen om den framtida polisutbildningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39) till justitieminister Beatrice Ask.

Polisutbildningen har i sin nuvarande form varit oförändrad sedan den tillkom år 1998. I betänkandet slår utredningen fast att de krav som kommer att ställas på framtidens poliser och brister i den nuvarande utbildningen sammantaget medför att polisutbildningen bör reformeras.

Enligt förslaget bör dagens grundutbildning ersättas med en högskoleutbildning. Polisutbildningen föreslås bli treårig och leda till en ny högskoleexamen, polisexamen. Utbildningen föreslås innehålla två praktikperioder, så kallad verksamhetsförlagd utbildning om en termin vardera, som varvas med den teoretiska utbildningen. Studenterna kommer enligt förslaget inte att ha några polisiära befogenheter under studietiden.

Särskilda tillträdeskrav för polisutbildningen bör därför ställas upp när det gäller krav på laglydnad, vissa medicinska krav och krav på körkort för personbil. Dagens krav på svenskt medborgarskap, fysiska prov, krav på personliga egenskaper och godkänt svenskprov kan emellertid enligt utredningen slopas.

Studenterna har efter utbildningen att söka anställning som polis vid någon polismyndighet. Polismyndigheten kan då komma att ställa upp krav utöver de som gäller för tillträde till utbildningen, till exempel krav på lämplighet för yrket eller på viss fysisk förmåga. Det är också alltjämt krav på svenskt medborgarskap för att få anställning som polis. Anställningen inleds med sex månaders provanställning då ytterligare tillfälle ges att pröva den nyanställdes lämplighet för polisyrket.

För att tillgodose behovet av specialister inom polisen föreslår utredningen även en ettårig utbildning, som leder till en specialistpolisexamen. Förslaget innebär dels att personer med polisexamen ges möjlighet att studera vidare på en högre nivå inom högskolan, dels att personer med redan befintliga specialistkunskaper ges den utbildning som behövs för att arbeta inom polisen. Båda kategorierna bör anställas som poliser.

Internutbildningen inom polisen kommer även fortsättningsvis att vara ett ansvar för Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna.

Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39)